Villkor för användning


Vi ber dig noggrant läsa igenom dessa villkor. I och med att du går in på denna Webbplats tillhörande Right Management Inc. ("Right Management") och någon av dess sidor samtycker du till att rätta dig efter följande villkor. Om du inte godtar följande villkor ska du inte gå in på denna webbplats eller någon av dess sidor.


ANVÄNDNING AV INFORMATION OCH MATERIAL


Informationen på denna Webbplats kan ändras utan föregående meddelande. Webbplatsen är inte avsedd att utgöra (i) ett uttömmande eller detaljerat uttalande rörande de ärenden som behandlas; (ii) expertråd eller rekommendationer rörande investeringar, beskattning, bankärenden, redovisning eller juridik; eller (iii) erbjudande eller rekommendation att sälja eller köpa aktier, obligationer eller andra finansiella instrument eller någon produkt eller tjänst. Du bör söka vederbörlig och kvalificerad professionell rådgivning och dito rekommendationer innan du vidtar eller underlåter att vidta åtgärder baserade på någon information som ges på eller via denna Webbplats. Du bekräftar att du, i den mån du förlitar dig på någon information som finns på denna Webbplats, gör det på egen risk. Right Management kan efter eget godtycke vägra tillträde till och användning av webbplatsen och förbehåller sig rätten att korrigera eventuella fel eller utelämnanden på någon del av platsen.


KOMMUNIKATION OCH BESTÄLLNINGAR VIA WEBBPLATSEN


Denna Webbplats är en portal och informationskanal till andra webbplatser och affärsverksamhet som drivs av Right Managements moderföretag, ManpowerGroup. ("ManpowerGroup") och Right Managements olika dotterbolag ("Dotterbolag"). Om du använder denna Webbplats för att initiera kommunikation rörande dina personalbehov, kan den information som du överlämnar röjas för, behandlas av och besvaras av ManpowerGroup och Dotterbolag. Du bemyndigar Right Management att: (a) acceptera meddelanden som företaget erhåller från dig via Webbplatsen eller via e-post som om dessa meddelanden hade skickats direkt av dig skriftligen och med ditt undertecknande; (b) röja dessa meddelanden för anställda hos ManpowerGroup och Dotterbolag och hos Right Management via Webbplatsen, e-post eller andra kommunikationsmedel; och (c) besvara dina medelanden via Internet-kommunikation, e-post eller andra kommunikationsmedel. Meddelanden som du skickar till Right Management via Webbplatsen eller e-post kommer inte ha någon verkan såvida inte, och förrän, de behandlas av den ansvarige representanten hos Right Management. Om du skickar in felaktiga eller ofullständiga meddelanden, eller om några meddelanden skadas eller förvrängs via överföringen till Right Management, kommer du att hållas ansvarig för eventuella förluster, skador eller tillkommande kostnader som åsamkas dig, Right Management, ManpowerGroup och Dotterbolag eller andra personer som en följd av detta. Right Management kan vägra att behandla meddelanden som har skickats till Right Management via Webbplatsen eller e-post, eller kan upphäva behandlingen av meddelanden som har skickats till Right Management via Webbplatsen eller e-post, när som helst enligt Right Managements godtycke, och utan att meddela dig eller någon annan person eller påta sig något ansvar för detta, inklusive, och utan inskränkningar, om: (a) Right Management inte kan behandla meddelandena; (b) meddelandena strider mot något förbehåll i dessa Villkor eller annat avtal som du eller någon annan kan ha ingått med Right Management, ManpowerGroup eller Dotterbolag; (c) Right Management anser att meddelandena står i strid med andra anvisningar eller avtal med dig eller någon person som du representerar; eller (d) det har uppstått något drift- eller funktionsfel i samband med meddelandenas överföring.

All information som överlämnas till Right Management, ManpowerGroup eller Dotterbolag via denna Webbplats övergår och förblir i Right Managements, ManpowerGroups eller Dotterbolags ägo. Right Management, ManpowerGroup och Dotterbolag skall ha varje rätt att använda sådan information i vilket syfte som helst och skall inte ha någon sekretesskyldighet vad gäller sådan information, utöver vad som krävs i lag eller anges i den sekretesspolicy eller de sekretessprinciper som är tillämpliga på relationen. Användaren bör vara medveten om att information som skickas via e-post inte nödvändigtvis är säker och kan uppfångas av tredje part. Använd inte e-post för att till Right Management skicka någon konfidentiell information eller information som kräver omedelbar åtgärd.


GARANTIFRISKRIVNING; BEGRÄNSNING AV ANSVAR; FRIGIVNING; SKADESTÅND.


RIGHT MANAGEMENT GÖR INGA UTTRYCKLIGA ELLER INDIREKTA GARANTIÅTAGANDEN AV NÅGOT SLAG VAD GÄLLER DENNA WEBBPLATS, OCH FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN VARJE GARANTI INKLUSIVE OCH UTAN INSKRÄNKNING GARANTIER RÖRANDE ÄGANDERÄTT, ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISST SYFTE, PRESTANDA, VARAKTIGHET, TILLGÄNGLIGHET, LÄMPLIGHET, KORREKTHET ELLER FULLSTÄNDIGHET.

Internet är inget säkert medium; det kan drabbas av avbrott och störning samt oavsiktliga eller avsiktliga brott mot säkerhet och sekretess. Driften av Webbplatsen kan påverkas av en mångfald faktorer utanför Right Managements kontroll. Driften av Webbplatsen är inte nödvändigtvis kontinuerlig eller oavbruten, säker eller sekretessbelagd. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER RIGHT MANAGEMENT, ManpowerGroup ELLER DOTTERBOLAG ATT TA ANSVAR FÖR NÅGRA SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM UPPSTÅR VID ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ÄR RELATERADE TILL NÅGON PERSONS ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS ELLER NÅGON DEL AV DEN, ELLER SOM UPPSTÅR GENOM ELLER I SAMBAND MED DENNA WEBBPLATS OCH DEN INFORMATION SOM FINNS DÄR, INKLUSIVE OCH UTAN INSKRÄNKNING FÖRLUST AV DATA, FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER FÖRLUST AV VINST ELLER NÅGRA SPECIFIKA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER STRAFFPÅFÖLJDER, OAVSETT OM RIGHT MANAGEMENT, ManpowerGroup ELLER DOTTERBOLAG HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA FÖRLUSTER.

HÄRMED FRISKRIVER DU VAR OCH EN AV RIGHT MANAGEMENT, ManpowerGroup OCH DOTTERBOLAG OCH ALLA RELATERADE, ASSOCIERADE ELLER FÖRBUNDNA PERSONER ELLER FÖRETEELSER FRÅN ALLA TÄNKBARA RÄTTIGHETER, ANSPRÅK, KLAGOMÅL, KRAV, ÅTGÄRDER, FÖRFARANDEN, FÖRPLIKTELSER, SKYLDIGHETER, RÄTTSLIGA AVGIFTER, KOSTNADER OCH UTBETALNINGAR AV NÅGOT SLAG ÖVER HUVUD TAGET OCH OAVSETT HUR DE HAR UPPSTÅTT, VARE SIG KÄNDA ELLER OKÄNDA, SOM EXISTERAR NU ELLER I FRAMTIDEN, OCH SOM UPPKOMMER AV, ÄR RELATERADE TILL ELLER FÖRKNIPPADE MED DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS.

DU SAMTYCKER TILL ATT KOMPENSERA, FÖRSVARA OCH HÅLLA SKADESLÖS VAR OCH EN AV RIGHT MANAGEMENT, ManpowerGroup OCH DOTTERBOLAG OCH ALLA RELATERADE, ASSOCIERADE ELLER FÖRBUNDNA PERSONER ELLER FÖRETEELSER (SAMMANTAGET "DE KOMPENSERADE PARTERNA") FRÅN OCH GENTEMOT ALLA SLAGS SKYLDIGHETER, KOSTNADER OCH UTGIFTER, INKLUSIVE OCH UTAN INSKRÄNKNING RIMLIGA RÄTTSLIGA AVGIFTER OCH KOSTNADER, ÅSAMKADE DE KOMPENSERADE PARTERNA I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER DIN ÖVERTRÄDELSE AV DESSA VILLKOR. DU GÅR MED PÅ ATT BISTÅ OCH SAMARBETA SÅ LÅNGT RIMLIGEN KAN KRÄVAS AV DE KOMPENSERADE PARTERNA VID FÖRSVARET MOT VARJE ANSPRÅK ELLER KRAV.


COPYRIGHT


Copyright © 2009 Right Management. Alla rättigheter förbehålles. Webbplatsen och all information (i form av text, grafik, video och ljud), bilder, ikoner, programvara, formgivning, tillämpningar, räknare, modeller, data och andra element som är tillgängliga på eller via Webbplatsen är egendom som tillhör Right Management, ManpowerGroup, Dotterbolag och andra och skyddas av USA:s och internationella lagar om copyright och varumärken samt annan lagstiftning. Din användning av denna Webbplats överför inte till dig någon form av äganderätt eller andra rättigheter rörande denna Webbplats eller dess innehåll.

Webbplatsen får bara användas på det sätt som uttryckligen beskrivs i dessa Villkor. I synnerhet får Webbplatsen, utom i vad som uttryckligen utsägs i övrigt i dessa villkor, inte kopieras, imiteras, återges, återpubliceras, hämtas, skickas, överföras, ändras, indexeras, katalogiseras, speglas eller distribueras på något sätt, helt eller delvis, utan uttryckligt och skriftligt medgivande i förväg av Right Management. Webbplatsen får endast användas i lagenliga syften. Webbplatsen får tillträdas och användas enbart med användning av kommersiellt tillgänglig, SSL-fähig webbläsarprogramvara.


VARUMÄRKESINFORMATION


RIGHT MANAGEMENT®, RIGHT.COM™, Right Management-logotypen och andra märken och logotyper som visas på Webbplatsen är registrerade och oregistrerade varumärken, varunamn och tjänstemärken som ägs och licensieras av Right Management. Andra produkt- och företagsnamn och logotyper som visas på Webbplatsen kan vara registrerade eller oregistrerade varunamn, varumärken och tjänstemärken som tillhör respektive ägare. Varje användning av varunamn, tjänstemärken och logotyper (sammantaget " Märken ") som visas på Webbplatsen är strikt förbjuden.Ingenting som finns på Webbplatsen eller någon annanstans får tolkas som beviljande, underförstått eller med tyst medgivande eller på annat sätt, av något tillstånd eller rätt att använda något märke som visas på Webbplatsen.


PERSONLIG INFORMATION / SEKRETESS


Right Management samlar in, använder och röjer information rörande din användning av Webbplatsen och din personliga information i enlighet med den Sekretesspolicy som är tillgänglig på Webbplatsen. Right Management kan från tid till annan ändra sin sekretesspolicy enligt eget godtycke utan föregående meddelande eller skyldighet gentemot dig eller någon annan.Genom att använda Webbplatsen samtycker du till Right Managements insamling, användning och röjande av din personliga information i enlighet med Sekretesspolicyn så som den är beskriven, utan ytterligare meddelande eller skyldighet gentemot dig eller någon annan.


INTERNATIONELLA ANVÄNDARE OCH LAGRUM


Denna Webbplats kontrolleras, drift och administreras av Right Management från dess kontor i USA. Right Management gör inga utfästelser om att material på denna Webbplats är lämpligt eller tillgängligt för användning på platser utanför USA, och tillträde till det från territorier där deras innehåll är olagligt är förbjuden. Personer som använder den här Webbplatsen måste följa alla tillämpliga lagar. Dessa Villkor styrs av lagarna i delstaten Pennsylvania, och de skall inte i något avseende anses strida mot vad som utsägs i lagarna. Varje kontrovers eller anspråk som uppkommer ur eller är relaterat till detta Avtal, eller brott emot detta, skall avgöras genom skiljeförfarande administrerat av American Arbitration Association enligt dess Commercial Arbitration Rules , och dom rörande det utslag som skiljedomaren avkunnar kan registreras hos domstol som denna lyder under.Skiljeförfarandet skall ske inför en enskild skiljedomare. Platsen för skiljeförfarandet skall vara Philadelphia, Pennsylvania, USA. Utan hinder av vad som ovan utsägs kan du eller Right Management söka beslut om ansvarsfrihet hos tillämplig domstol med säte i Philadelphia, Pennsylvania, före eller under skiljeförfarandet.Varje talan som du kan vilja föra rörande din användning av Webbplatsen måste vara inledd inom sex (6) månader efter det att skälet till talan har uppstått. Dessa Villkor utgör hela avtalet mellan Right Management och dig med avseende på din användning av Webbplatsen.



 topp